КАЗУСИ ОТ ОБУЧЕНИЯТА И ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ

Go down

КАЗУСИ ОТ ОБУЧЕНИЯТА И ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ

Post by Admin on Wed May 11, 2016 12:10 pm

Тук ще намерите публикувани казуси и насоки за тяхното решение от обучител Николай Енчев

Admin
Admin

Posts : 30
Join date : 2015-11-24

View user profile http://energyefficiency2015.board-directory.net

Back to top Go down

КАЗУС 1: Приоритезиране на обектите в Общинските програми за енергийна ефективност

Post by nikolay_enchev on Wed May 11, 2016 12:38 pm

Община Люляк е средна по големина община. Освен град Люляк в нейните предели има още един малък град и 12 села, две от които с население над 1500 души. Общината разполага със значителен сграден фонд, който е в различно състояние от гледна точка на енергийната ефективност. Всички сгради с РЗП над 500 кв.м са с извършени енергийни обследвания и са сертифицирани, но само единици от тях са постигнали изискуемите минимални характеристики. Общината разполага с Общинска програма за енергийна ефективност, но тя е формално разработена преди няколко години и трябва тотално да бъде преработена. След изборите за местна власт със заповед на Кмета на Общината е назначен нов Екип за енергийна ефективност, който трябва да актуализира Програмата. След като членовете на Екипа се запознават с наличните данни за енергопотреблението в отделните обекти на сградния фонд и характеристиките на отделните сгради, те констатират следното:
1. От всичките 52 сгради едва 11 са санирани и са постигнали минималните характеристики – това са 7 училища и 4 детски градини, които в миналия мандат са били обект на енерго-спестяващи мерки.
2. В общинския център има общинска болница и общински медицински център, намиращи се в отделни сгради, върху които са приложени частичво ЕСМ – подменена е само дограмата. Болницата се отоплява с два мощни котела на течно гориво, а медицинския център – с климатици във всеки кабинет. Болницата е най-големият потребител на енергия сред общинските сгради, тя е и с най-високо специфично потребление на енергия. Медицинският център е с ниско специфично потребление на енергия, защото обикновено работи до ранните следобедни часове, от енергийното обследване се констатира, че потенциалът за енергийни спестявания не е особено висок. На болницата предстои реконструкция, породена от реформата в здравеопазването, която изисква да се извърши проектиране.
3. В сферата на образованието по-големите потребители на енергия – училища и детски градини – вече са санирани. Останали са няколко селски училища с малък брой ученици и няколко детски градини с по една или две групи деца. Отоплението е неефективно, поради недостига на средства в делегираните бюджети се налага икономия на гориво и често климатичната среда в тези заведения не е подходяща. От друга страна, поради сравнително ниското специфично потребление на енергия потенциалът за енергоспестяване не е особено висок.
4. Общината разполага с три социални заведения – дом за възрастни хора, Център от семеен тип за деца, лишени от родителски грижи, и Дневен център за деца с увреждания. Домът за възрастни хора е разположен в бивш санаториум, сградата е стара и не са прилагани никакви ЕСМ. Поради непрекъснатия престой на хора в него разходът на електрическа и топлинна енергия е голям, голям е и специфичният разход на енергия. Двата центъра за деца са ситуирани в стари сгради, бивши детски градини. Центърът от семеен тип е приютил 12 деца, лишени от родителски грижи, а Дневния център за деца с увреждания се посещава от 28 деца с различна степен на ментални и физически увреждания. Центърът от семеен тип е с високо специфично потребление на енергия, макар че не е голям потребител на енергия в абсолютни стойности. Дневният център за деца с увреждания потребява значително количество енергия, макар да има сравнително ниско специфично потребление на енергия поради факта, че престоят на посетителите в него не надхвърля 9 часа.
5. С промените в ЗЕЕ трябва да бъдат сертифицирани всички сгради с РЗП над 250 кв.м площ. Такива в общината се оказват 7 административни сгради.

Задача: 1. Приоритезирайте сградите в зависимост от спецификата им, посочена по-горе.
2. Подгответе план за действие през следващите 5 години.


nikolay_enchev

Posts : 9
Join date : 2016-05-10

View user profile

Back to top Go down

РЕШЕНИЕ на КАЗУС 1

Post by nikolay_enchev on Wed May 11, 2016 12:43 pm

Приоритизирането на сградите може да бъде извършено от гледна точка на определените от Екипа критерии. В най-общия случай приоритизирането на сградите от гледна точка на предприемане на енерго-спестяващи мерки може да бъде следното:
1. Общинска болница.
2. Дом за възрастни хора.
3. Дневен център за деца с увреждания.
4. Център от семеен тип.
5. Училища и детски градини по селата, подредени по констатирания потенциал за енергийни спестявания.
Отговор на задача 2: Задачата е отворена. Планът за действие трябва да кореспондира с приоритизираните по-горе сгради и идентифицираните източници на финансиране. Задължително в първата година се записва сертифицирането на сградите с РЗП над 250 кв. м.

nikolay_enchev

Posts : 9
Join date : 2016-05-10

View user profile

Back to top Go down

КАЗУС 2: ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ

Post by nikolay_enchev on Wed May 11, 2016 12:52 pm

Община Кокиче е сравнително голяма община, включваща 4 града и 24 села с общо население около 60 000 души. Разположена е в централната част на България на голяма територия, включваща значителен горски фонд и по-малко обработваема земя. Общината разполага с голям сграден фонд, включващ множество административни сгради, голяма общинска болница, медицински център, две големи Средни общообразователни училища, 16 основни училища и още толкова детски градини, Център за обществена подкрепа, Център от семеен тип за деца, лишени от родителски грижи,  4 музея, художествена галерия и други по-малки сгради. Уличното осветление в повечето населени места е подменено с енергоспестяващи осветители, но е направено без технически проект, отчитащ постигането на необходимите норми за осветеност в съответствие с широчината и категорията на съответната улица. Все още има населени места, в които се използват стари мощни неефективни осветители. В общинския център е извършена виртуална газификация /втечнената газ се вози с цистерни до резервоари и газоразпределителна станция, откъдето се подава към потребители от публичния сектор/. Наблюдението показва, че поради характера на газоснабдяване се постига само екологичен ефект, не се наблюдава съществено намаление на финансовите разходи в сравнение с времето, когато се е ползвало течно гориво. Извън общинския център публичните сгради се отопляват с течно гориво или електроенергия, а в някои от административните сгради по селата – с дърва. През последния кметски мандат с финансиране от ОП „Регионално развитие“ са проведени енерго-спестяващи мерки върху двете СОУ и три по-големи основни училища. С ЕСКО договори са санирани 4 детски градини. Въпреки това, от годишните отчетни форми, представяни ежегодно на АУЕР, се вижда, че потреблението на енергоносители продължава да е високо. С леки колебания, в зависимост от това колко студена е била зимата през съответната година, потреблението на течни горива се задържа около 400 тона годишно, а потреблението на електрическа енергия – около 2500 мегаватчаса годишно. Това оказва сериозен натиск върху бюджета. Новоизбраният кмет на общината заварва просрочени задължения над 2 млн. лв. и търси решение как да изведе общината от тежкото финансово положение. Тъй като е доста ерудиран човек, инженер по образование, с дълъг опит в управлението на промишлени системи, решава да търси такива инструменти на въздействие, с които, инвестирайки, да генерира бъдещи икономии на бюджетни средства и по този начин да стопи наследения дефицит.
    В тази връзка той прави преглед на основните програмни документи на общината и констатира, че програмата за енергийна ефективност е формално изготвена и че прилагането на енергоспестяващи мерки може да бъде най-добрия инструмент за финансова стабилизация на общината. Със своя заповед назначава нов екип за енергийна ефективност и му възлага разработване на нова ОПЕЕ.

Задача: Като членове на екипа се опитайте да предложите нови Визия, Стратегическа цел и Специфични цели на новата ОПЕЕ. Не забравяйте, че вашата програма трябва да е в синхрон както с останалите програмни документи на общината, така и с регионалните и националните планови документи в областта на енергийната ефективност.


Last edited by nikolay_enchev on Wed May 11, 2016 4:03 pm; edited 1 time in total

nikolay_enchev

Posts : 9
Join date : 2016-05-10

View user profile

Back to top Go down

РЕШЕНИЕ на КАЗУС 2

Post by nikolay_enchev on Wed May 11, 2016 1:04 pm

Задачата е отворена и не може да се предложи конкретен отговор, новите Визия, Стратегическа цел и Специфични цели на ОПЕЕ са функция на креативността на Екипа. Ето по-долу възможен отговор на задачата7
1. Визия – Община, предоставяйки най-добри условия за живот на своите жители, използвайки най-ефективно енергийните ресурси.
2. Стратегическа цел – Намаляване на енергийното потребление в публичния сектор с 20% до 2020 г.
3. Специфични цели:
3.1. До 2020 г. намаляване на специфичното енергопотребление в сектор „Образование“ с 25%.
3.2. Намаляване емисиите на парникови газове с 50% до 2020 г. чрез замяна на котли на течно гориво с такива на пелети.
3.3. Създаване условия за прилагане на ЕСМ в сградите с РЗП над 250 кв.м чрез извършване на енергийни обследвания.

nikolay_enchev

Posts : 9
Join date : 2016-05-10

View user profile

Back to top Go down

КАЗУС 3: ЕКИП ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Post by nikolay_enchev on Wed May 11, 2016 1:31 pm

Община Лале на последните избори за местна власт избра „най-шарения“ си Общински съвет от 25 години насам. В 33-членния Общински съвет влезнаха представители на 8 политически партии и местни коалиции, няма такава с повече от 8 свои представители. Кметът на Общината, подкрепен от местна коалиция, е поставен пред сериозен проблем – как да осигури мнозинство в Общинския съвет, за да гарантира успешно прилагане на идеите и обещанията, декларирани пред избирателите в хода на предизборната кампания. За съжаление, малко от тях съвпадаха с тези на опонентите му, тъй като той беше кмет и в предишния мандат и всички опоненти градяха своята предизборна кампания на базата на критика на кмета за дейността му в предишния мандат и предлагане на различна визия от тази на кмета. На всичкото отгоре, макар и представител на един от малките коалиционни партньори в правителството на държавата, в предизборната борба той трябваше да се сблъска с кандидата на партията-мандатоносител на правителството. Бяха разменени удари под кръста, бяха казани тежки думи. И сега, когато трябва да се структурира новата администрация и да се определят личностите, които ще заемат високите политически длъжности в администрацията, възникват няколко сериозни проблема. Как да се намерят тези партньори, с които да се създаде стабилно управление? И отново проблем – лично премиерът по телефона неколкократно настоява неговият кандидат, загубил битката, да бъде избран за Председател на ОбС, а друг негов представител да заеме длъжност заместник-кмет във важен ресор. В края на краищата Кметът намира решение и постига съгласие с няколко от групите в съвета, много различни по политическо кредо, но обединени от местни лични и корпоративни интереси. Приета е нова структура на общинската администрация с трима заместник-кметове, всеки представител на различна политическа сила или местна коалиция. С новоприетата структура по искане на съответните партии и коалиции Кметът освобождава част от служителите и назначава нови, естествено, предложени от въпросните партии и коалиции. Постепенно вертикални части от структурата на местната общинска администрация се превръщат в полуфеодални владения на заместник-кмета, който ги ръководи. Самите заместник-кметове не са в най-добри взаимоотношения помежду си, също така не обичат някой от другите заместник-кметове да се бъркат в делата на структурите, управлявани от него, както и привикване и възлагане на задачи на служители от подчинените му дирекции и отдели. Това създава нездрава обстановка сред служителите в общинската администрация, прекъснати са хоризонталните връзки и взаимоотношения в нея, твърде често и най-дребните поводи за хоризонтални връзки се превръщат в повод за сериозни конфликти между заместни-кметовете и често се налага Кметът да влиза в ролята на арбитър между тях, което му създава допълнително напрежение и дискомфорт.
В тази напрегната ситуация в общината трябва да се разработи нова Общинска програма за енергийна ефективност. Повечето от членовете на предишния екип за енергийна ефективност вече не работят в администрацията.

Задача: Влезте в ролята на Кмета и предложете състав на новия екип за енергийна ефективност. Направете необходимото, за да може този екип да стане добре функциониращ орган.

nikolay_enchev

Posts : 9
Join date : 2016-05-10

View user profile

Back to top Go down

РЕШЕНИЕ на КАЗУС 3

Post by nikolay_enchev on Wed May 11, 2016 2:42 pm

В сложната политическа ситуация най-доброто решение е съставянето на Екип от обособен тип като част от структурата на общинската администрация. Екипът се ръководи от експерт, назначен от Кмета на пряко негово подчинение. Кметът изготвя мандат на Екипа със строго определени правомощия и задължения в рамките на възложената му задача. С мандата на екипа са запознати всички отговорни длъжностни лица в администрацията, които са задължени да съдействат на Екипа по силата на нарочно издадена заповед на Кмета.

nikolay_enchev

Posts : 9
Join date : 2016-05-10

View user profile

Back to top Go down

КАЗУС 4: Мерки за внедряване на енергия и възстановяеми източници

Post by nikolay_enchev on Wed May 11, 2016 2:45 pm

Община Божур е разположена в Северна България по поречието на река Дунав. Общината е малка, с население около 12 000 души. Както общинският център, така и останалите населени места са села и само две от тях са по-големи с население над 1000 души.
Общината е от селскостопански тип в териториално-устройствено отношение. Около 15% от нейната територия е горски фонд, а останалите 85% - земеделски фонд. В общината няма развита промишленост. Основен отрасъл в общината е земеделието. Земеделието се характеризира с производството на зърнени и технически култури, лозя и овощни градини. Това благоприятства и развитието на животновъдството с над 2000 броя говеда и едри еднокопитни животни, над 13 000 овце и кози, над 60 000 птици и др. Общината разполага с около 70 сгради общински фонд. Уличното осветление потребява енергия за над 71 000 лв. годишно. Образователният процес се провежда в 3 училища, като учениците от малките населени места се извозват с два училищни автобуса до съответното средищно училище. В две от училищата продължава да се добива топлинна енергия с котли на течно гориво. В центъра на общината са разположени основните сгради, най-големи потребители на енергия. Има и няколко сгради, държавна собственост.
Наети от общината специалисти са определили потенциала за добив на енергия от ВЕИ както следва:
1. Потенциал за добив на електроенергия от слънцето е около 3000 мегаватчаса годишно.
2. Няма потенциал за добив на енергия от вятъра.
3. Няма потенциал за добив на енергия от водата.
4. Няма потенциал за добив на геотермална енергия.
5. Потенциалът за добив на енергия от биомаса е:
- От дървесния отпадък – 5400 мегаватчаса годишно;
- От животински и растителни отпадъци – 31 000 мегаватчаса годишно;
- От битови отпадъци – 3500 мегаватчаса годишно;
На базата на изчисления теоретичен потенциал следва да се формулират мерки, които да станат основна част в Общинската програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива.

Задача: Като членове на екипа, който разработва програмата, формулирайте най-важните мерки, които да залегнат в Програмата. Направете план по години, както и финансов план с посочени източници на финансиране.


nikolay_enchev

Posts : 9
Join date : 2016-05-10

View user profile

Back to top Go down

РЕШЕНИЕ на КАЗУС 4

Post by nikolay_enchev on Wed May 11, 2016 2:45 pm

Мерките трябва да бъдат малко, но достатъчно ефективни. Ето примерно как биха изглеждали:
1. Изграждане на централизирана топлофикация в центъра на Общината, където са повечето сгради, публична общинска собственост. Поради високия потенциал за добив на енергия от биомаса котелът да бъде на пелети.
2. Замяна на котлите в двете училища с котли на пелети.
3. Поставяне на фотоволтаици на покривите на общинските сгради за добив на електроенергия от слънцето.
Планът по години и финансовият план се разработват по усмотрение на участниците в казуса.

nikolay_enchev

Posts : 9
Join date : 2016-05-10

View user profile

Back to top Go down

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ НА ОБЩИНИТЕ ЗА ЕЕ:

Post by nikolay_enchev on Wed May 11, 2016 4:02 pm

1. С промените в ЗЕЕподлежат на задължително обследване и сертифициране всички сгради за обществено ползване в експлоатация с разгъната застроена площ над:
а/ 150 кв.м;
б/ 250 кв.м; – верен отговор
в/ 350 кв.м.

2. Защо избираме приоритети на Общинската програма за ЕЕ?
а/ за да определим целевите групи на Програмата;
б/ за да определим стратегическата цел на Програмата;
в/ за да изведем на преден план проекти с най-висок потенциал за енергийно и финансово спестяване. – верен отговор

3. Кое от изброените по-долу може да се приеме за стратегическа цел на Общинска програма за ЕЕ?
а/ Намаляване на енергопотреблението в общинските обекти с 30% до 2020 г.; – верен отговор
б/ Завършени енергийни обследвания на 9 училища до 2017 г.;
в/ Намаляване на енергопотреблението в ОУ “Любен Каравелов” чрез външна топлоизолация.

4. За какво служи мониторингът и оценката на Общинската програма за ЕЕ?
а/ за получаване на информация за текущото изпълнение на програмата;
б/ за популяризиране на дейностите по програмата;
в/ за осъществяване на обратна връзка и корективни действия по програмата. – верен отговор

nikolay_enchev

Posts : 9
Join date : 2016-05-10

View user profile

Back to top Go down

Re: КАЗУСИ ОТ ОБУЧЕНИЯТА И ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum